Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Νέο θαύμα Βενιζέλου: «Ξεσκόνισμα» της εφορίας και στις τραπεζικές καταθέσεις

«Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσότερων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά». Νέοι καιροί, νέα ήθη στη διαδικασία του....

φορολογικού ελέγχου. Η παραπάνω φράση που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου, ανοίγει το δρόμο για πλήρες ξεσκόνισμα των τραπεζικών καταθέσεων που διατηρούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η νομοθετική διάταξη που προστίθεται στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος αφήνει στους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών όλα τα περιθώρια για να αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κι όχι μόνον αυτό. Ανάλογα με τα «ευρήματα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, θα μπορούν: «να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής».

Η νομοθετική διάταξη δεν ξεκαθαρίζει με ποιον τρόπο θα δρομολογείται αυτή η διαδικασία και όλα αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού να τα καθορίσει με υπουργική απόφαση.

Το πλήρες κείμενο της νομοθετικής διάταξης είναι το εξής:

«1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου


δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά

Με τις πιο πάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής.

2. Τα προσδιοριζόμενα, με τις τεχνικές ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται με τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς Φ.Π.Α.

3. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί με την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου της παραγράφου 1, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας πριν την έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου